Fastighetskonsult

Konslutera oss för alla typer av entreprenader

Då vi konsulteras i egenskap av fastighetskonsulter så hjälper vi våra kunder med alla, flera eller enstaka av följande moment för att underhålla eller återställa fastigheter till gått skick:

 1. Identifiera eventuella problem med fastigheter.
 2. Ta fram beslutsunderlag till vad som bör göras åt problemen.
 3. Upphandla lämplig entreprenad.
 4. Leda entreprenaden och bevaka beställarens intressen under arbetets gång.
 5. Besikta utförda entreprenader och se till att allt är godkänt enligt ingångna avtal.

Kort sagt så utför vi inventeringarupphandlingarprojektledningar och besiktningar av entreprenader, för våra kunders räkning. Nedan följer beskrivningar av respektive moment.

Inventeringar inför entreprenad

Inventering inför entreprenad
Om ni misstänker att något är slitet eller skadat i er fastighet så är det klokt att kontakta en fastighetskonsult som kan undersöka de berörda delarna av fastigheten närmare. Vi på Projekthjälpen utför både statusbesiktningar och grundliga inventeringar av fastigheter. Om ni konsulterar oss så kommer följande normalt att ske:

 1. Vi inventerar fastigheten för att bedöma dess status och klargöra vilka renoveringsåtgärder som behövs. Inventeringen används sedan som underlag för de åtgärdsförlag som vi lämnar till kunden.
 2. Utifrån inventeringen upprättar vi även ett förfrågningsunderlag som skickas till olika entreprenörer.
 3. Sedan värderar vi anbuden som kommit in och presenterar det för styrelsen.
 4. Den entreprenör som har lämnat det anbud som, för föreningen, är mest fördelaktig väljs ut och kontrakteras.

Projekthjälpens konsulter utför inventeringar för alla typer av fastigheter och entreprenader.

Upphandling av entreprenad

Upphandling av entreprenad
Då man vet vilka åtgärder som behöver vidtas för att återställa en fastighet i gott skick så är det dags att upphandla en lämplig entreprenör som kan åtgärda de problem som föreligger.

Utifrån utförd inventering upprättar Projekthjälpen förfrågningsunderlag ihop med rambeskrivningar och skickar ut till entreprenörer som har specialiserat sig på de typer av åtgärder som behövs. När samtliga anbud har inkommit jämför vi anbuden med varandra och presenterar det som är mest fördelaktig för kunden. När entreprenör har valts ut upprättar Projekthjälpen ett kontrakt mellan kunden och entreprenören.

Projektledning av entreprenad

Projektledning av entreprenad

Under pågående entreprenad kan Projekthjälpen hjälpa till med projektledningen. Detta innefattar att:

 • vara kontrollansvarig enligt Plan och Bygglagen samt lämna in nödvändiga handlingar till myndigheter för erhållande av startbesked.
 • vara föreningens projektledare/sakkunnig och hantera alla frågor som dyker upp under entreprenaden i samråd med styrelsen.
 • hålla fortlöpande byggmöten och föra byggmötesprotokoll.
 • vara föreningens förlängda arm och ombesörja all kontakt med entreprenörer och myndigheter.

Besiktning av entreprenad

Besiktning av entreprenad
Då en entreprenad är utförd måste den besiktas av en oberoende besiktningsman. Vi på Projekthjälpen:

 • tillser att besiktningar av entreprenaden utförs.
 • tillser att entreprenören inkommer med nödvändiga handlingar såsom egenkontroller, drift och underhållsinstruktioner, relationshandlingar med mera.
 • lämnar in nödvändiga handlingar till myndigheter för erhållande av slutbesked.